Lietuvos Ralis Monday
2019-04-22
1:58 PM

Welcome Guest
RSS
Baudos - Forum Main PageRegisterLog in
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Taisykles » Autokross Megeju taisykles ir reikalavimai » Baudos (Baudos)
Baudos
modestasDate: Monday, 2007-07-23, 2:26 PM | Message # 1
Admin
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 53
Reputation: 0
Status: Offline
Dalyviø tvarkos ir saugumo taisyklës autokroso trasoje varþybø ir treniruoèiø metu,numatomos baudos.

1.Dalyvis atsako uþ save ir savo tech.padëjëjus,ðeimos narius esanèius uþdarame parke bei uþ trasos ribø, taip pat perduodamas vairuoti automobolá kitam asmeniui.
2. Trasoje vaþiuojama tik viena kryptymi,prieð laikrodþio rodykle, prieðingas eismas grieþtai draudþiamas.
2.1. Nusiþengus ðiam reikalavimui, asmuo baudþiamas iki 30 Lt bauda.
2.2.Á trasa ávaþiuojama ið startinës zonos ,o iðvaþiuojama á uþdara parkà paþymëtoje vietoje.
3.Po varþybø á trasà iðvaþiuoti galima tik su varþybø vadovo leidimu, priþiûrint trasos saugumà ,kai varþybos yra pasibaigusios, þiûrovai iðsiskirstæ t.y praëjus maþdaug 30min.
4.Kiekvienas vairuotojas kiekvieno vaþiavimo metu privalo tinkamai uþsisegti saugos dirþus, ðalmà bei vaþiuoti uþsidaræs vairuotojo pusës ðoniná langà.
4.1. . Nusiþengus ðiam reikalavimui, asmuo baudþiamas iki 50Lt bauda ir ðalinamas ið vaþiavimo.
4.2.Uþgesus automobiliui, jam apsivertus ir panaðiai,kuo skubiau iðlipti ið automobilio ,ir tik pasitraukus ið trasos á saugià vietà nusiimti ðalmà.
5.Vairuotojui varþybø ,treniruoèiu metu vartoti alkoholá, taip pat perduoti vairuoti automobilá kitam neblaiviaim asmeniui grieþtai draudþiama.
5.1. . Nusiþengus ðiam reikalavimui, asmuo baudþiamas iki 50 Lt bauda.
6. Þiûrovai, laisvi sportininkai ir kiti pilieèiai vaþiavimø metu turi bûti saugiose vietose uþ trasos ribø, ant naturalaus ðlaito 2m nuo trasos, kitai atvejais uþ juostomis ar atitvarais paþymëtos ribos.Paþeidus ðias taisykles atsako pats pilietis.
7. Dalyvis, kuriam fiksuojamas falstartas, baudþiamas -2 taðku bauda sumuojant rezultatus, dalyvis áspëjamas parodant juodà lentelæ su baltai áraðytu startiniu numeriu. .
7.1.Uþ netaktiðkà elgesá su teisëjais, taisykliø nesilaikymà, nepagrástus ginèus ir teisëjø nurodymø nevykdymà sportininkas ðalinamas ið vykdomu varþybø, o klubo sprendimu gali bûti neregistruojamas sekanèiose arba ðio sezono varþybose .
8. Kvalifikaciniuose vaþiavimuose uþ nesportiná kontaktà baudþiama:
8.1. Kai tyèia kontaktuojama su kitu autimobiliu, taèiau tai nelemia rezultato, pirma kartà dalyvis áspëjamas parodant juodà lentelæ su baltai áraðytu startiniu numeriu.
8.2. Jei tame paèiame vaþiavime dalyvis ávykdo nesportiná kontaktà ir tai lemia rezultatà kitam sportininkui,jis baudþiamas -2 taðkø bauda, parodant juodà lentelæ su baltai áraðytu startiniu numeriu, atskirais atvejais gali bûti ðalinamas ið vaþiavimo.
9. Finaliniame vaþiavime uþ nesportini kontaktà su kitu automobiliu , taèiau tai nelemia rezultato, pirma kartà dalyvis áspëjamas parodant juodà lentelæ su baltai áraðytu startiniu numeriu.
9.1. Jei tame paèiame vaþiavime dalyvis ávykdo nesportiná kontaktà ir tai lemia rezultatà kitam sportininkui,jis baudþiamas -1 pozicija þemiau sumuojant rezultatus, atskirais atvejais gali bûti ðalinamas ið vaþiavimo.

 
Forum » Taisykles » Autokross Megeju taisykles ir reikalavimai » Baudos (Baudos)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2019
Free web hostinguCoz