Lietuvos Ralis Monday
2019-04-22
1:59 PM

Welcome Guest
RSS
Tehnikinej reikalavimai - Forum Main PageRegisterLog in
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Taisykles » Autokross Megeju taisykles ir reikalavimai » Tehnikinej reikalavimai (Tehnikinej reikalavimaj)
Tehnikinej reikalavimai
modestasDate: Monday, 2007-07-23, 2:31 PM | Message # 1
Admin
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 53
Reputation: 0
Status: Offline
Techniniai reikalavimai vienvieèiams autokroso automobiliamsautomobilio saugos rëmas.
II. vairuotojo sëdyne.
III. saugos dirþai.
IV. vairuotojo ðalmas.
V. purvasargiai, padangos.
VI. tempimo kilpos .
VII. kuro,tepalo ir vandens bakai.
VIII.automobilio startinis numeris.
IX. þibintai,elektros sistema.
X. stiklai ir grotelës.
XI. stabdþiai.
XII. pakaba.
XIII.galinio vaizdo veidrodëliai.

I. Automobilio saugos rëmas yra privalomas,o pagrindinio rëmo lankai turi bûti 45x2,5 mm arba 50x2mm. Kitos apsauginës rëmo dalys 38x2,5 mm arba 40x2,0 mm. Saugos rëmas turi bûti teisingai suprojektuotas, sumontuotas ir sutvirtintas, kuris sumaþintu këbulo deformacijas ir maðinoje esanèiø þmoniø susiþalojimo pavojø. Apsaugos rëmo konstrukcija taikoma konkreèiai automobiliui, atitinkamai montuojant ir stadþiai sujungiant su këbulu.Apsauginis karkasas neturi apsunkinti vairuotojui álipti á automobilá ir ið jo iðlipti,ne viena kabinoje esanti dalis negali turëti aðtriø ar smailiø detaliø, galinèiø traumuoti vairuotojà.
Saugos remø breþiniai, priedas A-I.

II. Vairuotojo sëdynë privalo bûti saugiai pritvirtinta, apsoliuèiai nejudanti ir saugi.geriausia sporine " rekaro"sëdynë. Sëdynë privalo turëti galvos atramà tokio dydþio, kad vairuotojo galva neuþstriktu tarp ðios atramos ir saugos rëmo.

III. Saugos dirþai, numatyti du peèiø dirþai ir vienas juosmens dirþas; 3 ir daugiau tvirtinimo taðkai prie këbulo. Draudþiama tvirtinti saugos dirþus prie sëdynës ar jos tvirtinimo elementø. Saugos dirþai gali bûti pritvirtinti serijiniø automobiliø tvirtinimo taðkuose.

IV. Vairuotojo ðalmas privalo bûti tvarkingas,tvirtu uþsegimu. O automobiliams be stiklo su groteliø apsauga,vairuotojo ðalmas privalo bûti su veido apsauga,t.y. su akiniais arba su standartiniu skydu.

V. Purvasargius privaloma tvirtinti uþ varanèiøjø ratø, jie tûri bûti pagaminti ið lanksèios medþiagos, ne maþesnio nei 5mm storio,bei apimti visà padangos plotá .Jie turi bûti patikimai pritvirtinti, nuleisti maþiausiai per 5cm þemiau ratø aðies. Padangos spygliuotos nëra leidþiamos (iðskyrus þiemos sezonà atsiþvelgiant á oro sàlygas).

VI. tempimo kilpos privalomos visuose automobiliuose, tiek priekinës tiek galinës nutempimo kilpos turi bûti aiðkiai matomos , nudaþytos geltona ar oranþine spalva.

VII. kuro, tepalo, vandens bakai, auðinimo radiatorius turi bûti izoliuoti nuo vairuotojo skyriaus pertvaromis, atspariomis skyðèiams ir ugniai.
Kuro bakas turi bûti patalpintas uþ vairuotojo sëdynës,saugiai ir patikimai pritvirtintas prie automobilio,apsaugotas nuo smûgiø ir nuo kuro iðtekëjimo automobiliui apsivertus. Talpa neturi virðyti 20litrø. Auðinimo radiatorius, jo talpa ir sumontavimo vieta neribojami. Leidþiama prijungti didelio naðumo ventiliatorius.Vamzdynai, einantys pro vairuotojo erdvæ, privalo bûti patikimai izoliuoti, kad jø trûkimo atveju, atiðinamasis skystis tiesiogiai nepatektø ant vairuotojo.

VIII. automobilio startinis numeris - privalo bûti pavaizduotas kiekviename automobilio ðone ir ant stogo esanèio skydelio kiekvienoje pusëje, baltame fone 30x30 cm juodais skaitmenimis 20cm aukðèio ir 4cm ploèio.

IX. þibintai, elektros sisrema. Galinëje automobilio dalyje, virð bagaþinës tûri bûti árengtas raudonas priesrûkinio tipo þibintas,kuris ðviestu uþvedus automobilá ir bûtø aiðkiai matomas, ir du STOP þibintai. Pagrindinis elektros jungiklis turi nutraukti visà automobilio elektros sistemos darbà já iðjungus, o veikiantis variklis uþgesti.
Dinama ir generatorius gali bûti paðalinti, taèiau automobilis turi turëti pilnai pakrautà akumuliatoriø. Jei jis ne gamyklos gamintojos vietoje, turi bûti patikimai pritvirtintas .

X. stiklai ir groteles- priekinis stiklas gali bûti pakeistas arba apsaugotas metalinëmis grotelëmis,dengianèiomis visà priekinio lango angà. Ðoniniai stiklai taip pat turi bûti ið saugaus stiklo jei tai plastikas, jo storis turi bûti 5mm , jei jq vietoje groteles jos turi biiti tvirtai tiZdaromos is vidaus , groteliq vielos storis 1.5mm, akiq dydis nuo lOxlO mm iki 25x25 mm.
XI. stabdþai privalo bûti tvarkingi ir efektyvus.

XII. pakaba - aðys privalo bûti spyruokliuojanèios, montuoti jas tiesiog prie këbulo draudþiama.

XIII. galinio vaizdo veidrodëliai - automobiliai privalo turëti du iðorinius veidrodþius ir vienà vidiná galinio vaizdo veidrodá per galiná langà.

 
RutaDate: Saturday, 2007-07-28, 8:26 AM | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 10
Reputation: 0
Status: Offline
Teisingai pavadinima uzrasyk.

Aukletoja labai sauni.
 
modestasDate: Saturday, 2007-07-28, 1:27 PM | Message # 3
Admin
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 53
Reputation: 0
Status: Offline
tongue
 
autookilldDate: Wednesday, 2007-08-08, 4:09 AM | Message # 4
Sergeant
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 20
Reputation: 1
Status: Offline
čia lietuviškų raidžių neskaito smile
 
modestasDate: Thursday, 2007-08-09, 6:43 AM | Message # 5
Admin
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 53
Reputation: 0
Status: Offline
jo ... lievai biggrin gal kada susitiksim ant trasos i kluba istojau dry
 
autookilldDate: Thursday, 2007-08-09, 12:02 PM | Message # 6
Sergeant
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 20
Reputation: 1
Status: Offline
kurį klubą? surprised
 
modestasDate: Thursday, 2007-08-09, 12:51 PM | Message # 7
Admin
Group: Dedukai-Administratoriai
Messages: 53
Reputation: 0
Status: Offline
feniksa
 
daumaDate: Monday, 2008-11-03, 5:18 AM | Message # 8
Private
Group: Users
Messages: 1
Reputation: 0
Status: Offline
o su kokia apranga galima vaziuoti i megeju autokrosa? ar gali sedyne but paprasta?
 
Forum » Taisykles » Autokross Megeju taisykles ir reikalavimai » Tehnikinej reikalavimai (Tehnikinej reikalavimaj)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2019
Free web hostinguCoz